Ochrana osobních údajů

GDPR – Nařízení Evropské unie 2016/679 o ochraně osobních údajů


ZÁSADY PRO OCHRANU A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zásady pro zpracování osobních údajů se vztahují na všechny fyzické osoby (dodavatele a odběratele) společnosti Kranimex spol. s r.o., IČO 481168882, se sídlem Nedokončená 1638, 198 00 Praha 9, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16905 (dále jako „Společnost“) i osoby, které Společnost kontaktují a předají jí jakékoliv osobní údaje. Zpracování osobních údajů je prováděno manuálně i automatizovaně v informačním systému Společnosti. V případě automatizovaného zpracování nedochází k žádnému automatizovanému rozhodování.

SPRÁVCE ÚDAJŮ

Správcem osobních údajů je společnost Kranimex spol. s r.o., IČO 481168882, se sídlem Nedokončená 1638, 198 00 Praha 9, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16905.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

SHROMAŽĎOVANÉ ÚDAJE

 1. Informace poskytnuté
  • při uzavření smluvního vztahu nebo při realizaci zakázky;
  • v rámci poptávky nebo nabídky;
  • při komunikaci prostřednictvím e-mailu nebo vyplněním kontaktního formuláře na webových stránkách Společnosti;
  • při komunikaci se Společností z jiného důvodu.
 2. Informace dostupné
  • z veřejně dostupných zdrojů;
  • od třetích osob, nezbytně nutné pro realizaci zakázek či splnění právních povinností.

VYUŽITÍ ÚDAJŮ

1. Ochrana majetku, bezpečnosti a dalších práv Společnosti a třetích osob
Společnost má oprávněný zájem na tom, aby chránila svůj majetek a svá práva, stejně jako majetek a práva třetích osob. Za tímto účelem mohou být staveniště, kancelářské budovy a prostory Společnosti zabezpečeny kamerovým systémem a systémem evidujícím návštěvy.

Osobní údaje využívá Společnost výhradně za uvedeným účelem a záznamy z kamer uchovává v souladu se stanoviskem Úřadu pro ochranu osobních údajů zpravidla tři dny. Záznamy o návštěvách obsahující pouze nezbytné osobní údaje (nejčastěji jméno a příjmení, číslo dokladu, příp. údaj o Vašem zaměstnavateli a RZ vozidla) uchovává Společnost nejdéle po dobu 90 dnů.

2. Oslovování pro spolupráci
Kontaktní údaje může Společnost využívat pro poptávání služeb a produktů od svých, i potenciálních, dodavatelů. Jedná přitom v oboustranném oprávněném zájmu na obchodní spolupráci. V případě, že subjekt údajů nemá zájem být nadále obchodně kontaktován, může využít kterýkoliv z kontaktních údajů Společnosti a tuto skutečnost jí sdělit.

3. Realizace zakázek
Údaje používá Společnost pro samotnou realizaci a evidenci zakázek, pro komunikaci s klienty, odběrateli a dodavateli a plnění veškerých souvisejících smluvních i právních povinností.

4. Vedení účetnictví
Údaje využívá Společnost k vystavování účetních dokladů a vedení účetnictví dle zákonných požadavků.

5. Marketing ve smyslu nabídky služeb
Osobní údaje svých dodavatelů může Společnost využít pro účely podávání nabídek do výběrových řízení.

Osobní údaje pro tento účel jsou zpracovávány z titulu oboustranného oprávněného zájmu na plnění podnikatelských záměrů a uzavření příslušných smluv.

6. Nábor nových zaměstnanců
Pokud Společnost získá něčí osobní údaje pro účely náboru zaměstnanců, využívá je pouze pro obsazení nové pracovní pozice. Osobní údaje pro tento účel Společnost zpracovává po celou dobu výběrového řízení, ledaže subjekt údajů udělí souhlas, aby si Společnost jeho osobní údaje uložila na delší dobu a použila je pro případ nově otevřené vhodné pracovní pozice v budoucnu.

7. Soudní řízení a obrana právních nároků
Shromážděné údaje může Společnost využívat k vymáhání nároků, řešení sporů, nebo k ochraně svých práv a oprávněných zájmů dle platných právních předpisů.

8. Webové stránky
Společnost z prohlížeče přijímá a zaznamenává informace, které mohou zahrnovat osobní údaje. Ke sesbírání těchto informací používáme nejrůznější postupy, jako jsou například tzv. cookies a pixelové tagy; tyto informace mohou zahrnovat (i) IP adresu; (ii) jedinečný identifikátor využívající „cookies“, informace o cookies a informace týkající se toho, zda přístroj disponuje softwarem potřebným pro přístup k určitým prvkům (features); (iii) jedinečný identifikátor přístroje a typu přístroje; (iv) doménu, typ prohlížeče a jazyk, (v) druh operačního systému a jeho nastavení; (vi) stát a časové pásmo; (vii) dříve navštívené webové stránky; (viii) informace o provedených krocích na našich webových stránkách, jako například klikání, formuláře a označené preference; a (ix) čas přístupu a referenční adresy URL.

Prostřednictvím webových stránek mohou shromažďovat informace také třetí strany, a to s využitím tzv. cookies, zásuvných modulů (plug-ins) a widgety (widgets) třetích stran. Tyto třetí strany shromažďují údaje přímo z internetového prohlížeče a jejich zpracování podléhá vlastním pravidlům třetích stran pro ochranu soukromí.

Cookies a pixelové tagy používáme ke sledování toho, jak naši zákazníci používají Webové stránky, a abychom porozuměli preferencím našich zákazníků (například volba státu a jazyka). To nám umožňuje poskytovat našim zákazníkům služby a zlepšovat jejich internetovou zkušenost. Cookies a pixelové tagy používáme též k získání souhrnných údajů o provozu na stránkách a jejich komunikaci, ke zjištění trendů a získání statistických údajů s cílem naše Webové stránky dále zlepšovat.

Subjekt údajů má možnost změnit své preference v části nazvané „Nastavení souborů cookies“ nacházející se ve spodní části každé z našich webových stránek.

SDÍLENÍ ÚDAJŮ

Společnost může shromážděné údaje sdílet:

1. S obchodními partnery
Společnost může poskytovat informace či umožnit přístup k nim svým spolupracovníkům, klientům, dodavatelům, konzultantům, poskytovatelům software, pojišťovnám, auditorským společnostem a dalším poskytovatelům služeb nebo obchodním partnerům, pokud pro Společnost zajišťují služby, které zahrnují zpracování osobních údajů. V žádném případě osobní údaje neposkytuje, ať už úplatně, nebo bezúplatně, třetím osobám, aniž by k tomu měla zákonný důvod.

Všichni smluvní partneři Společnosti jsou vázáni povinností mlčenlivosti a dodržují platné právní předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

2. Z právních důvodů nebo v případě sporů
Společnost může osobní údaje sdílet, pokud je to vyžadováno právními předpisy:

s Policií ČR a soudy, státními úřady nebo jinými třetími stranami, pokud je to nutné ke splnění právních povinností Společnosti, či pro vymáhání jeho právních nároků, nebo k ochraně práv nebo majetku Společnosti nebo třetích osob;

s jinými stranami v souvislosti s případným slučováním společností, prodejem majetku, konsolidací nebo restrukturalizací, financováním nebo přechodem Společnosti nebo její části do vlastnictví jiné společnosti.

3. Se souhlasem subjektu údajů
Společnost může osobní údaje sdílet i jinými způsoby a s dalšími subjekty, pokud s tím bude subjekt údajů výslovně souhlasit.

DOBA UCHOVÁNÁNÍ ÚDAJŮ

Společnost uchovává osobní údaje po dobu

 • nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů, nejdéle po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu, pokud nejsou stanoveny jiné zákonné archivační doby;
 • než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 10 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

Společnost osobní údaje smaže hned po tom, co o to subjekt údajů požádá, ledaže bude dán zákonný důvod pro jejich další zpracovávání jako např.:

 • neuběhly zákonné archivační doby;
 • v případě řešení sporů mezi subjektem a Společností;
 • údaje uchovává Společnost v agregované nebo anonymní podobě;
 • Údaje Společnost potřebuje k legitimním obchodním účelům.

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

V rámci zpracování osobních údajů má subjekt údajů následující práva:

 • přístup ke zpracovávaným osobním údajům;
 • odvolání souhlasu se zpracováním osobní údajů;
 • opravu nepřesných či nesprávných údajů;
 • výmaz osobních údajů;
 • omezení zpracování osobních údajů;
 • výpis osobních údajů ve strukturovaném a strojově čitelném formátu pro sebe nebo pro jiného;
 • správce (právo na přenositelnost);
 • podání námitky proti osobním údajům;
 • nebýt předmětem automatizovaného rozhodování.

Jak lze uplatnit tato práva?

Pro komunikaci se společností Kranimex spol. s r.o. ohledně ochrany osobních údajů můžete využít následující kontakty:

E-mail: kranimex@kranimex.cz
Tel.: 224 313 380
Mobil: 774 201 857

Kontaktujte nás

Vyplněním a odesláním formuláře uděluji svůj výslovný souhlas k tomu, aby obchodní společnost KRANIMEX spol. s r.o., IČ: 48116882, se sídlem Nedokončená 1638, 198 00 Praha 9 - Kyje, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16905, jakožto správce osobních údajů dle příslušných právních předpisů (dále jen „správce“) zpracovávala, uchovávala, shromažďovala a nakládala (dále jen „zpracování osobních údajů“) za účelem marketingového využití tyto mé osobní údaje: jméno, příjmení, telefonní kontakt, e-mail, údaje o komunikaci se mnou a veškeré další osobní údaje mnou poskytnuté. Tento souhlas uděluji na dobu neurčitou a jsem si vědom(a) toho, že jej mohu kdykoliv odvolat; požadovat po shora uvedeném správci informaci, jaké mé osobní údaje jsou jím zpracovávány; požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů; vyžádat si přístup ke zpracovaným osobním údajům; požadovat opravu nebo aktualizaci zpracovaných osobních údajů; požadovat výmaz zpracovaných osobních údajů, uplatňovat námitky proti zpracování osobních údajů a dále v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Nad rámec výše uvedeného souhlasím i s tím, že zpracováním může zpracovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku Další informace